söndag, maj 03, 2009

Darian Leader -" The New Black"

Vad är en depression, undrar Darian Leader i The New Black: Mourning, Melancholia and Depression. Medan anti-depressiv medicinering och kognitiv terapi är medel med vilka man strävar efter att eliminera symptom söker Leader att identifiera de bakomliggande orsakerna. Därför är han också kritisk till själva begreppet "depression" och föredrar de äldre, mer precisa och något omoderna termerna "sorg/sörjande" (grief/mourning) och "melankoli".

Leader är Lacansk psykoanalytiker till vardags och man påminns boken igenom om att psykoanalys är en slags religion. Tron på orsaksrelationen mellan barnets förhållande till sina föräldrar (caregivers), drömmarna och den vuxnes neuroser är absolut. Så absolut att jag under läsningen ömsom blir irriterad, ömsom full i skratt. Kan man överse med de absoluta förklaringsleden är Leaders psykoanalytiska tolkningar av västerländsk kultur ofta både oväntade och tankeväckande. Bäst är insikterna i melankoli och dess relation till språk och skapande. Att jag tycker det beror förstås delvis på mitt nuvarande sinnestillstånd. Tyvärr fokuserar Leader mest på sorg och sörjande i The New Black. Han citerar bl.a. Joan Didion och diskuterar Sophie Calle. Jag tycker nog att man kan gå direkt till The Year of Magical Thinking istället. Leaders insikter i just sorg känns ibland väl självklara.
Läs också/istället: Leaders Stealing the Mona Lisa: What Art Stops Us from Seeing.

Inga kommentarer: